ОБЩИ УСЛОВИЯ
Условия за доставка: Доставката се начислява допълнително след потвърждаване на поръчката и клиента задължително се информира за дължимата сума преди авансовото заплащанеI. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН WWW.RALICA.BG

1. Под „Потребител” се разбира: всеки, който е заредил в Интернет страницата www.ralica.bg на своя или друг компютър.

2. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.ralica.bg, от първоначалното влизане до напускането на www.ralica.bg. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и друга информация. Настоящите правила са публикувани на всички Интернет страници на www.ralica.bg.

3. Адреси и имена за контакти са обявени на видно място на www.ralica.bg.

4. Потребителите на www.ralica.bg нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

5. Потребителите на www.ralica.bg а имат право да се ползват свободно от ресурсите на www.ralica.bg с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия.

6. Всеки потребител е длъжен:

-т.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "Мебелни къщи Ралица" АД услуги.

-т.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

-т.3 Да уведомява незабавно "Мебелни къщи Ралица" АД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

-т.4 Да не извършва злоумишлени действия.

7. Съдържанието на www.ralica.bg не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове без писмено съгласие от "Мебелни къщи Ралица" АД.

-т.1 Потребителите нямат право да ползват sreenshot на www.ralica.bg без изрично разрешение на "Мебелни къщи Ралица" АД.

-т.2 Потребителите на www.ralica.bg нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.ralica.bg.

-т.3 Потребителите на www.ralica.bg нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от www.ralica.bg, без изрично писмено разрешение на "Мебелни къщи Ралица" АД.

8. Потребителите нямат право да претоварват www.ralica.bg с фиктивни заявки или друга информация (flood).

9. Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.ralica.bg порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

10.  "Мебелни къщи Ралица" АД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

11. www.ralica.bg събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването на нашия сайт. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на www.ralica.bg, нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на www.ralica.bg , или с цел защита на нашето обслужване, както и при съобразяване с определени законови процедури.

12. "Мебелни къщи Ралица" АД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

13. "Мебелни къщи Ралица" АД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.ralica.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за  "Мебелни къщи Ралица" АД.

14. "Мебелни къщи Ралица" АД не носи отговорност за:

-Съдържанието на рекламите, публикувани на www.ralica.bg.

-Мненията изразени във форумите (коментарите).

-Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до www.ralica.bg.

15. "Мебелни къщи Ралица" АД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на www.ralica.bg или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.ralica.bg , както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.

16. "Мебелни къщи Ралица" АД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "Мебелни къщи Ралица" АД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. "Мебелни къщи Ралица" АД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.ralica.bg.

17. "Мебелни къщи Ралица" АД може да осигури публикуване на www.ralica.bg на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. "Мебелни къщи Ралица" АД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на "Мебелни къщи Ралица" АД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

18. "Мебелни къщи Ралица" АД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на www.ralica.bg .

19. Информацията в www.ralica.bg може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

20. "Мебелни къщи Ралица" АД може да изисква  авансова заплащане на 50% от стойността на поръчката по банков път в случай, че поръчката не е налична.

21. "Мебелни къщи Ралица" АД може да изисква  авансова заплащане на 100% от стойността на поръчката по банков път преди стоката да се изпрати/достави .

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Чл.1 ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост, като при изрична уговорка между страните последният възлага и да се извърши доставка , разнос и монтаж върху стоката, подробно описана в настоящия договор или в отделно изготвена спецификация към него, която се явява неразделна част от настоящия договор, срещу което КУПУВАЧЪТ се задължава да му заплати възнаграждение в размер и по начин, описани по-долу в настоящия договор, при спазване на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, изложени върху обратната страна на този договор, с които КУПУВАЧЪТ се е запознал предварително.
Чл.2 Допълнителните разходи, свързани с последващ сервиз на закупената стока, са за сметка на Купувача и не се включват в размера на продажната цена, като цените на услугите са както следва:

а/ “ТРАНСПОРТ” – Транспортът се извършва според ценоразписа на всяко отделно представителство на „Мебелни къщи Ралица” АД , утвърдени с вътрешна заповед за търговския обект и е посочен по-долу. Осъществява се по предварително утвърден график, изцяло определян от продавача, като купувача е предварително информиран. При доставка извън населеното място на търговския обект, осъществил продажбата, се прилага такса “ОТДАЛЕЧЕНОСТ”, дължима от купувача отделно, и посочена по-долу. Транспортът се извършва до посочения от клиента адрес. Ако до точното местонахождение, няма достъп с товарно  превозното средство продавачът може да откаже доставка и да достави стоката до най-близката точка с такъв достъп. Получаването и предаването  на стоката се извършва пред отворена врата на превозното средство. При  необходимост от паркирането в платени зони  Купувача подсигурява подходящо  парко място за автомобила на Продавача при доставката  на мебелите и по време на монтажа им , или  заплаща талоните или SMS-те, необходими по време на престоя. При неточни данни, предоставени от Купувача, за адрес на доставка, телефон за връзка или отсъствие на Купувача  на адреса в уговорения час, стоката се връща и остава в складовете на Продавача и Купувача дължи разходите по изнасяне на стоката, обратния транспорт до склад на Продавача и съхраняването на стоката до нейното получаване, съгласно ценоразписа на Продавача.

б/ “РАЗНАСЯНЕ” – Разнасянето на стоките става според ценоразписа на всяко отделно представителство на „Мебелни къщи Ралица” АД, утвърдени с вътрешна заповед за търговския обект и е посочено по-долу. При невъзможност за разнасяне на стоката поради причини, независещи от Продавача, като (но не само): препятствия до и на входа на сградата, тесни входове, стълбища, коридори, асансьори и др., които не позволяват извършване на услугата разнасяне, Продавача може да откаже услугата „разнос” като не дължи връщане на платена сума за тази услуга или стоката се връща и остава в складовете на Продавача, и Купувача дължи разходите по изнасяне на стоката, обратния транспорт до склад на Продавача и съхраняването на стоката до нейното получаване, съгласно  ценоразписа  на Купувача.

в/ “МОНТАЖ” – Монтажът на стоките се определя според ценоразписа на всяко отделно представителство  „Мебелни къщи Ралица” АД , утвърден с вътрешна заповед за търговския обект и е посочен по-долу. Цените на монтажните услуги за стоките се описват отделно в договора или спецификацията към него. Цената за скачване на електроуреди към ток и вода, на ВиК и фаянс услуги, на допълнителни услуги по преместване, видоизменяне на инсталации, закупуване на елементи и части и др. се заплащат допълнително от купувача и не са част от договорните задължения на продавача. Монтаж се извършва в помещение, отговарящо на следните изисквания: завършени строително-ремонтни дейности, положена подова настилка, наличие на електрозахранване и осветление и температурен диапазон + 10 / +36 С.При необходимост от извършване на пробивни дейности  Купувача гарантира, че на местата за монтаж няма електро, ВиК или други инсталации, които биха се повредили при извършване на монтажните работи. Продавача не носи отговорност за повреди по такива причини. При монтаж на кухни помещението  трябва да  отговоря на следните изисквания :  Да има  достъп до ел. табло. Да има постоянно ел. захранване. Стените   да бъдат   отвесирани на 90 градуса спрямо пода, денивелацията на пода да не е повече от 1 см на 3 метър. При изискване на  проекта  да има   ъгъл от 90 градуса , той трябва да се изпълни точно. При необходимост от  промени  във  ВиК и ел. инсталация  се подписва протокол  и тези промени   трябва да са  извършени преди началото на монтажа. По време на  монтаж в помещението да  не се извършват други строително-монтажни дейности. Да има вода и действаща тоалетна. Преди началото на монтаж на кухня  се подписва двустранен протокол удостоверяващ изпълнението на горепосочените изисквания. Ако по време на монтажа се наложи прекъсване,   се подписва протокол за  извършения до този момент монтажПри неизпълнени изисквания за монтаж в определения ден за монтаж или отказан монтаж по вина на Клиента, той дължи на Продавача  неустойка, чийто размер е определен в ценоразпис а на Мебелни къщи Ралица” АД. Когато монтажът се извършва от Купувача  или от трето лице, то е длъжно, преди монтажа да прегледа внимателно всички части и детайли за дефекти и ако има такива, да не ги монтира и да информира  Мебелни къщи Ралица” АД.

§.I. Качество на стоките:

Чл.3 /1/ Видими недостатъци на стоките, които могат да бъдат установени при обикновен преглед, страната-купувач по съответната доставка е длъжна да установи при приемане на стоката в мястото на доставка.
/2/ Купувачът е длъжен да уведоми продавача не по-късно от 3 (три) дни след получаване на стоката за недостатъци, за които не е знаел и не е могъл да узнае при приемане на стоката и обикновения й преглед. В този случай, купувачът има право да иска поправяне или заместване на вещта (при положение, че ползването й в този вид е невъзможно), ако е действал добросъвестно и е изпълнил точно задълженията си и инструкциите за употреба. За тази цел купувачът е длъжен да запази оригиналната опаковка на повредената стока.
/3/ Рекламации за скрити недостатъци, които не са били открити при обикновен преглед или са се проявили впоследствие, ще се предявяват съгласно изискванията и в сроковете от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС)
Чл.4 /1/ При предявяване на рекламация на стока потребителят може да упражни правата си по чл. 33-37 от ЗПЦСЦУПС при условията и по реда на същия закон:
/2/ Рекламации се извършват съгласно ЗПЦСЦУПС и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място във всеки филиал на Продавача или на ел. поща: online@isu.bg
/3/ Ако недостатъците са били известни на Купувача при сключване на договора или при приемането на стоката той не е възразил за тях, продавачът не отговаря за тези недостатъци. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци, недостатъците задължително се описват в договора, спецификацията или приемо-предавателния документ.  
/4/ При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в разумен срок, считано от предявяването на рекламацията от Купувача. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
/5/ Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
а. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
б. значимостта на несъответствието;
в. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
/6/ Продавача не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в разумен срок съгласно ЗПЦСЦУПС.
/7/ При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Купувача не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
а. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
б. намаляване на цената;
Купувача не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в разумен срок от предявяване на рекламацията от потребителя.
/8/ Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
/9/ При рекламация Купувача задължително представя документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, фактура, протокол или други документи (гаранционна карта и др.)
/10/Срокът на гаранция за купувачите, които не са потребители по смисъла на ЗПЦСЦУПС е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не бъде уговорено друго между страните.

 §.II. Приемане–предаване на стоките; Собственост и рискове:

Чл.5 /1/ Продавачът се задължава да предаде на купувача описаната подробно в договора или в спецификацията към него стока в договорения срок на доставка.
/2/ За приемане–предаването на доставката на стока ще се изготвя писмен документ, оформен между оторизирани представители на страните.
/3/ Собствеността и рисковете от случайното повреждане, погиване или липси на стоката ще преминават от страната-продавач върху страната-купувач от момента на нейното приемане-предаване в съответното място на доставка.
/4/ При искане от страна на Купувача, представители на Продавача да изхвърлят отпадъчните опаковки, купувача е длъжен да заплати съответната сума според ценоразписа на всяко отделно представителство на „Мебелни къщи Ралица“ АД.
/5/ Когато в изпълнение на продажба страната-продавач своевременно е отделила и подготвила стоката за предаване, а страната-купувач е в забава за нейното приемане, собствеността и рисковете върху тази стока ще се считат за прехвърлени върху купувача с изтичане на срока, на който той е следвало ефективно да я получи. В този случай купувача се задължава да доплати стойността на стоката след отправена покана от страна на ПРОДАВАЧА и дължи складови разноски за съхранение на стоката съгласно чл.8 т.3 от договора.

§.III. Плащане на лизинг/кредит:

Чл.7 При плащане на стоката на лизинг/кредит купувачът сключва договор с кредитна КОМПАНИЯ за целево финансиране/заем. С подписването на договора за целево финансиране/заем КРЕДИТНАТА КОМПАНИЯ се задължава да преведе цената на стоките по банковата сметка на продавача.   

/1/ „Кампания за равни месечни вноски без оскъпяване“
Важи за стоки на стойност над 600лв, с максимална отстъпка до 20%, за 6 месечен срок на изплащане, със задължителна първа вноска на касата в търговския обект в момента на продажбата. ГПР 0,00%, ГЛП 0,00%

Пример: Вземете стока за 600лв, платете 6 равни месечни вноски по 100лв. Първата вноска е платима на касата в търговския обект в момента на продажбата. ГПР 0,00%, ГЛП 0,00%

§.V. Изпълнение на договора; Разваляне /прекратяване на договора; Неустойки, обезщетения и гаранции:

Чл.8./1/Срокът на договора започва да тече от датата на плащането на авансово заплатената сума. Размерът на авансовото плащане е 50% ( петдесет ) процента, освен ако не е уговорено друго между страните.
/2/ В случаите, в които купувачът заплаща уговорената в този договор авансова сума за плащане по банков път, срокът на същия започва да тече от датата на постъпване на сумата по банковата сметка на продавача. В този случай крайният срок на договора се увеличава съответно с броя на дните от датата на подписването на настоящият документ до датата на постъпване на плащането в сметката.
/3/ Купувачът е длъжен да приеме (получи) стоката не по-късно от 7 дни след изтичане на уговорения в този договор срок, от продавача. Ако не стори това в този срок, същият дължи на продавача складови разноски за съхранение на стоката в размер на 0.1% на ден. Стока, непотърсена/неприета в срок, повече от 70 дни след крайния срок на договора, остава собственост на продавача, като същият не дължи връщане на авансово заплатената сума и има право да избере дали да задържи авансово заплатената сума и стоката или да получи складовите разходи и остатъка за плащане от цената на стоката, след което да я предаде на купувача.
/4/ При забава от страна на купувача да заплати уговорената цена, купувачът дължи на продавача неустойка в размер на 0,05 % от стойността на този договор за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на стоката, предмет на договора.
Чл.9 /1/ Продавачът е длъжен да предаде закупената стока на купувача след заплащане на пълния размер на договорената цена в срока по настоящия договор.
/2/ При забава от страна на продавача за предаване на договорената стока с повече от 10 (десет – календарни) дни и при отсъствие на независещи от него причини за забавата, същият дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на недоставената част от стоката за всеки ден забава но не повече 5% от стойността на недоставената част от стоката. В случай на частично пристигнала стока  в склада на Продавача, същият не дължи неустойка за тях, когато Купувача е бил писмено уведомен (чрез електронна поща, поща с обратна разписка) за това, но същият е отказал да приеме частично пристигналата стока.
/3/ При забава на доставката, независимо от причините, с повече от 30 (тридесет) дни след изтичане на уговорения срок, купувачът има право да се откаже от договора, като в този случай продавачът е длъжен да му върне авансово заплатената сума, както и неустойка за всеки ден забава в размер на 0.05 % от стойността на недоставената част от стоката, но не повече от 10% от стойността на недоставената част от стоката по договор.
/4/ В случай, че поръчката на купувача не може да бъде изпълнена по независещи от продавача причини, продавачът може да развали настоящия договор в срок от 20 (двадесет) дни от узнаване на това обстоятелство или да бъде сключено допълнително споразумение между страните, съгласно настоящите общи условия. В случай, че не бъде постигнато допълнително споразумение, договорът се счита за прекратен, като продавачът се задължава да върне обратно на купувача платената до момента от него авансово заплатена сума.
  /5/ В случай, че Продавача, в срок от 70 (седемдесет) календарни дни, след изтичане на уговорения срок, не достави и не осигури наличност на стоката в складовата си база, то Договора се прекратява. Продавача дължи връщане на авансово платена сума, както и неустойка в размер на 0,05% от цената на недоставената част за всеки просрочен ден до датата на връщането му.
/6/ В случай, че купувачът се откаже без основателна причина от направената поръчка, продавачът има право да задържи платената от купувача авансово заплатена сума.
Чл.10 Продавачът не носи отговорност при невъзможност закупената стока да преминава през вратите и/или стълбището и/или коридорите на жилището и/или сградата на купувача.

 Чл.11 Продавачът издава гаранционна карта за закупената стока, като гаранцията започва да тече от деня на подписване на приемо-предавателния документ.

Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки:

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право: 1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие; 2. да получи пропорционално намаляване на цената; 3. да развали договора. (2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително: 1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие; 2. значимостта на несъответствието, и 3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя. (3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2. (4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи: 1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3; 2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31; 3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или 4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя. (5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача. (6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя. (2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя. (3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка. (4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките. (5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба. (2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват. (3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача. (4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва: 1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката; 2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1; 3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга; 4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, подълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

§.VІ. Други условия:

 Чл.12 (1) Определената в този договор цена на стоките/услугите в български лева се счита договорена между страните и в евро, изчислена по централния валутен курс на БНБ към датата на сключване на договора (1,95583 лева за едно евро).

(2) С подписване на настоящия договор Възложителят дава писменото си неотменимо съгласие при промяна на официално обявения от БНБ фиксинг на българския лев спрямо еврото в срока на действие на договора и считано от този момент, да погасява неплатената част от цената в евро или в левовата равностойност на еврото по променения валутен курс.

(3) „Неплатената част от цената” по смисъла на предходната алинея е равна на разликата между превалутираната й стойност в евро, съгласно ал. 1 от този член и евровата стойност на платената й част в български лева до промяната на фиксинга, изчислени по централния курс на БНБ към датата на сключване на договора (1,95583 лева за едно евро).               

Чл.13 Съгласно регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни) „Мебелни къщи Ралица“ АД е администратор на лични данни. Имате право на достъп до вашите лични данни, право на коригиране, изтриване, право на ограничаване на обработването, на възражение срещу обработването и право на жалба до надзорен орган – Комисия за защита на личните данни. Координати за връзка с длъжностното лице за защита на данните: dpo@isu.bg Подробна информация, относно декларация за поверителност и искане за достъп, промени, заличаване или ограничаване на обработването на данни на сайта на администратора: www.ralica.bg
Чл. 14 С подписване на настоящия договор Купувача изрично се съгласява личните данни предоставени по-горе да бъдат обработвани и съхранявани от Продавача, предст представляващо администратор на лични данни.
Чл.15 За всички неуредени с настоящия договор условия ще се прилагат съответните разпоредби на ТЗ, ЗЗД и други нормативни актове, които регулират правоотношенията между страните.

Чл.16  За неуредени в тези общи условия въпроси или такива засягащи потребителските в права можете да се обърнете към Комисията за защита на потребителите  или платформата за онлайн решаване на спорове

  

 

Обща информация:

 Допустими разлика в размери, които не са предмет на рекламация:
 Допустима разлика в ширината диван/кресло  +/- 2 см
 Допустима разлика в дължината  диван/кресло  +/- 3 см
 Допустима разлика за слягане   до  5%


Покупка на изплащане:

При покупка на предлаган продукт от "Мебелни къщи Ралица" АД на изплащане през TBI Credit и при желанието на клиент да закупи продукта без оскъпяване при артикул с промоционална ( намалена ) цена, се намалява 6% от процента отстъпка на избраният от Вас продукт.

ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ за продукти извън промо брошура
в магазини "Мебелни къщи Ралица , Yatas Bedding, Enza home, Cilek Room
* Срок на промоцията от 14.06 до 13.07.2024 г.  
* Праг на безплатна доставка за София, Варна, Бургас, В.Търново - над 1199 лева. Стойността не включва услуги - разнос и монтаж.
* Праг на безплатна доставка в рамките на България - 3399 лева. Стойността не включва услуги - разнос и монтаж.
Марки Колекция/ серия Размер на отстъпката в проценти Допълнителна информация Забележка
Arya за наличности и мостри 12   за наличности и мостри
AktifAF Ralica всички модели 10   Отстъпката се прилага за минимално количество от 4 еднакви броя стола или за две еднакви кресла. Минимално количество за поръчка - 2 еднакви стола/ 1 кресло на регулярна цена
Bambi сет Kapok Naturel , Comfizone , Climextra, Biosalt ,Borjen, Reform Therapy, Magnasand, 160x200 15   При покупка на сет Biosalt 160х200 см - подарък солна лампа -1 брой.
Bambi Важи при закупуване на всички останали сетове база+табла+матрак във всички размери с изключение на 200х200 см 10    
Bambi Матраци , без 200х200см 8    
Be Model всичко 22    
By Sehpaci всичко 18    
Bestline Cemre, Tesla 10    
Capri всичко 10   Наличности
CassemuCS Ralica всичко 15  
Cilek коли легла Coupe, Coupe with friend 22    
Cilek коли легла BI turbo 24    
Cilek коли легла GTE 26    
Cilek корпусна мебел 20    
dormirЛегла D Ralica важи само за сетове 8   отстъпката не се прилага за бази и матраци 200х200 см и табли 200 см
dormirЛегла D Ralica Blackberry, Royal спец.цени    
Gala Mobilya корпусна мебел 25    
Gala Mobilya мека мебел 20    
Gold Sit всичко 18  
Yatas bedding единични продукти 10   отстъпката не се прилага за бази и матраци 200х200 см и табли 200 см
Yatas bedding сетове ( база + табла +матрак) 22   отстъпката не се прилага за бази и матраци 200х200 см и табли 200 см
Yatas bedding текстил 25   Наличности
Yatas bedding възглавница Handy 50   Наличности
Enza Home корпусна мебел 22    
Enza Home мека мебел 20    
Enza Home осветление, килими 30    
Eral всичко 10    
KukaHomeK Ralica всичко спец.цени    
Кilim всичко 20    
Korkmaz всичко 20   Праг на безплатна доставка - при онлайн поръчки над 249 лева
Muzaffer корпусна мебел 20    
Muzaffer мека мебел 15    
ArdasanRalica Маси 10    
ArdasanRalica столове с дървени крака, и кресла 14   Отстъпката се прилага за минимално количество от 4 еднакви броя стола или за две еднакви кресла. Минимално количество за поръчка - 2 еднакви стола/ 1 кресло на регулярна цена
Puffy Сет матрак Comfort Plus+база и табла Swena 160х200 см 1699    
Puffy Сет матрак Self Comfort + база Travis + табла Ronda 160х200 см 1799    
Puffy Сет матрак Pocket Balance + Magnus база + табла 160х200 см 1799    
Puffy всичко 25    
Saloni корпусна мебел 18    
Saloni мека мебел, столове 16    
Sofatolia всичко 16    
Selimoglu Quatro, Daisy, Rapid 15    
Seyran дивани 15 Не важи за диван Sedir  
Seyran кресла 18    
SoffiАксесоари S Ralica всичко 10    
SudeS Ralica всичко 15   за наличности и мостри
Tac всичко 22   Праг на безплатна доставка - при онлайн поръчки над 249 лева
TwinsДивани T Ralica Важи за Moonlife, Ares, Era, Lorenzo, Petra, Chester, Emperio, 12    
Ozzo всички столове и маси 20   Отстъпката се прилага за минимално количество от 4 еднакви броя стола или за две еднакви кресла. Минимално количество за поръчка - 2 еднакви стола/ 1 кресло на регулярна цена
Ozdilek хавлии 20   Праг на безплатна доставка - при онлайн поръчки над 249 лева
Ozdilek спално бельо, възглавници и завивки 22   Праг на безплатна доставка - при онлайн поръчки над 249 лева
Ozdilek килими, пътеки ,подложки за баня 18   Праг на безплатна доставка - при онлайн поръчки над 249 лева
Serta, Yatsan, Кing Кoil всичко 25   отстъпката не се прилага за бази и матраци 200х200 см и табли 200 см
Serta, Yatsan, Кing Кoil сетове Lizbon, Naples. спец.цени  

 

Кампания „ -25% на всичко „

ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ
в магазин Ralica Пловдив Plaza Mall
* Срок на промоцията от 28.06 до 10.07.2024 г.  
Отстъпка се начислява единствено при поръчка във физическия магазин в град Пловдив.
* Праг на безплатна доставка за София, Пловдив, Варна, Бургас, В.Търново - над 1199 лева. Стойността не включва услуги - разнос и монтаж.
* Праг на безплатна доставка в рамките на България - 3399 лева. Стойността не включва услуги - разнос и монтаж.
Марки Колекция/ серия Размер на отстъпката в проценти Забележка
Всичко всички мебели 25   Отстъпката не важи за продукти със специални цени. За столове с марката Ralica минимално количество за поръчка 2 еднакви броя на редовна цена.
Минимално количество за поръчка 4 еднакви броя на промо цена . Промоцията не важи при покупка на изплащане без оскъпяване.
Отстъпката не важи за продукти от раздел „Аутлет“
Тази промоция не може да се комбинира с други